$599K New Smyrna Beach

2,174 Sqr Feet

$599K New Smyrna Beach

2,174 Sqr Feet

$599K Deland

1,724 Sqr Feet

$599K New Smyrna Beach

2,245 Sqr Feet

$599K Deland

1,724 Sqr Feet

$599K Deland

1,724 Sqr Feet

$590K New Smyrna Beach

22,500 Sqr Feet

$590K New Smyrna Beach

22,500 Sqr Feet

$590K New Smyrna Beach

0.5 Acres

$569K New Smyrna Beach

2,990 Sqr Feet

$569K New Smyrna Beach

2,990 Sqr Feet

$539K New Smyrna Beach

1,451 Sqr Feet

$539K New Smyrna Beach

2,467 Sqr Feet

$539K New Smyrna Beach

2,467 Sqr Feet

$525K New Smyrna Beach

1,460 Sqr Feet

$525K New Smyrna Beach

1,460 Sqr Feet

$525K New Smyrna Beach

1,460 Sqr Feet

$519K New Smyrna Beach

1,690 Sqr Feet

$495K New Smyrna Beach

1,385 Sqr Feet

$485K Oak Hill

25 Acres

$485K Oak Hill

1,126,026 Sqr Feet

$485K Oak Hill

25.86 Acres

$480K New Smyrna Beach

1,200 Sqr Feet

$472K New Smyrna Beach

2,566 Sqr Feet


Next